index    preuzimanje   kontakt     
 
 
 
 
  Indeks   
  Verzije programa  
  Ekranski prikazi  
  Inovacije  
  Planiran razvoj  
  Cenovnik  
Preuzimanje  
Najčešća pitanja  
Kontakt  
 


"newVision Bytes" doo
 
       
  Verzije informacionog sistema PVP Gold    

Informacioni sistem PVP Gold.
  • Osnovna verzija
    (moguće je umrežavanje i sinhronizacija podataka između distribuiranih lokacija)

Osnovnu verziju moguće je proširiti licenciranjem nekih od dodatnih modula:

Ekranski prikazi 
 
 
 
 
DEMO Verzija 
 
  Besplatnu DEMO verziju informacionog sistema PVP Gold  možete preuzeti sa strane preuzimanje >>>  
 
 
Osnovna verzija
       
Rad sa dokumentima porudžbenica kupca, reklamacija kupca, ponuda od dobavljača, prijemnica, kalkulacija, nivelacija, prenos robe, porudžbenica dobavljaču, reklamacija dobavljaču, ponuda kupcu, rezervacija, predračun otpremnica, račun, uplata, isplata, izvod, nalog blagajni, ulazna faktura, izlazna faktura
 
Karakteristike rad sa svim fiskalnim štampačima, brza pretraga podataka, nezavisno podešavanje svake klase dokumenata za štampanje, mogućnost slanja svih izveštaja faksom i/ili elektronskom poštom, precizan uvid u stanje lagera u svakom trenutku (dinamičko praćenje zaliha), štampanje porudžbenice prema šifarniku proizvoda dobavljača, rad sa više dokumenata istovremeno, procedura za optimizaciju zaliha po stohastičkom modelu,  automatsko popunjavanje magacina u koji se vrši prenos robe sa nedostajućim količinama ili sa raspoloživom količinom proizvoda iz izvornog magacina, pregled i ažuriranje cenovnika u zadatoj valuti, grupisanje proizvoda u cenovniku prema šifri, nazivu, kategoriji ili podkategoriji proizvoda, mogućnost izmene prodajne cene grupe proizvoda zadavanjem nove vrednosti u apsolutnom ili relativnom iznosu, kopiranje cenovnika između magacina, ažuriranje rabatnog sistema povezivanjem odobrenog rabata sa nabavnom ili prodajnom cenom, raspoređivanje kupaca u unapred definisane rabatne kategorije i odobravanje finansijskog limita, učitavanje elektronskog izvoda (Pexim i Halcom), mogućnost automatskog generisanja knjige ulaznih i izlaznih faktura
 
Izveštaji/analize lager lista, kartica proizvoda, kartica usluge, kartica poslovnog partnera, lista nabavke, šifarnik proizvoda poslovnog partnera, popisna lista, inventarska lista, trgovačka knjiga, kepu knjiga, izvod otvorenih stavki,  analiza nabavljenih i prodatih proizvoda prema zadatom magacinu ili poslovnom partneru, pregled nenaplaćenih računa, neplaćenih prijemnica i dokumenata kojima je istekao rok plaćanja ili rok važenja, pregled uplata i isplata za određeni vremenski interval, analiza ulaznih i izlaznih faktura, poreska prijava poreza na dodatu vrednost, pregled dužnika i poverilaca
 

vrh strane
 
Cenovnik 
 
  Cenovnik licenciranja informacionog sistema PVP Gold možete pregledati na strani cenovnik >>>  
 
 
Proizvodnja
       
Rad sa dokumentima dokumenti osnovne verzije, specifikacija materijala (normativ), radni nalog, trebovanje materijala, povratnica materijala
 
Karakteristike klasifikacija radnih naloga na otvorene radne naloge, radne naloge u proizvodnji i zaključene radne naloge, automatsko generisanje radnih naloga za proizvodnju nedostajućih poluproizvoda, prevođenje dokumenta ponude kupcu u radni nalog, automatsko trebovanje materijala i poluproizvoda prilikom zaključivanja proizvodnje
 
Izveštaji/analize izveštaji i analize osnovne verzije, pregled neophodnog materijala za puštanje radnih naloga u proizvodnju, stablo specifikacija materijala (normativa), analiza proizvedenih proizvoda, utrošenog i kupljenog materijala, ugrađenih poluproizvoda za određenog poslovnog partnera ili proizvod
 

vrh strane
 
Servis
       
Rad sa dokumentima dokumenti osnovne verzije, servisna prijava, servisni račun
 
Karakteristike evidencija proizvođača i aparata sa odgovarajućim dokumentima specifikacije aparata, mogućnost povezivanja servisera, proizvođača, nosilaca garancije i kupaca sa određenim magacinom, klasifikacija servisnih prijava na nerealizovane, prijave na čekanju, poništene, zaključene i nefakturisane servisne prijave, mogućnost štampanja blanko servisne prijave, pregled istorije servisa u dokumentu servisna prijava, servisni račun može sadržati veći broj servisnih prijava
 
Izveštaji/analize izveštaji i analize osnovne verzije, pregled servisnih prijava u zavisnosti od vrste aparata, proizvođača, vrste garancije, rada na terenu ili u servisu, servisera, magacina, kupca i nosioca garancije
 
 
vrh strane

   
 
Restoran
       
Rad sa dokumentima dokumenti osnovne verzije i proizvodnje, porudžbina za sto
 
Karakteristike kontrola pristupa dokumentima porudžbine za sto, mogućnost nastavka/zaključivanja porudžbine za sto sa bilo kog računara iz lokalne računarske mreže, mogućnost štampanja pojedinačne porudžbine za sto, mogućnost odvojenog štampanja poručene hrane i pića
 
Izveštaji/analize izveštaji i analize osnovne verzije i proizvodnje, pregled otvorenih stolova, pregled relizovanih porudžbina po konobaru i/ili kupcu, dnevni obračun pića, dnevni obračun hrane, dnevni promet ugostitelja
 
   
 
vrh strane
   
        
 
Knjigovodstvo
       
Rad sa dokumentima dokumenti osnovne verzije, nalog za knjiženje
 
Karakteristike klasifikacija naloga za knjiženje na neproknjižene, proknjiženje i stornirane naloge za knjiženje, mogućnost ažuriranja kontnog plana i vrsta analitike, rad sa šablonima naloga za knjiženje, mogućnost automatskog knjiženja svih neproknjiženih dokumenata iste klase primenom nekog od unapred definisanih šablona za knjiženje
 
Izveštaji/analize dnevnik knjiženja, kartica glavne knjige, specifikacija naloga za knjiženje, pregled stanja po kontima, izveštaj stanja partnera, pregled analitike po kontima, pregled knjiženja po analitici, pregled dugovanja i potraživanja za odabranu vrstu analitike, analitički bilans, bruto bilans
 
   
 
vrh strane  Vrh strane
   
       
| Indeks | Verzije programa | Ekranski prikazi | Inovacije | Planiran razvoj | Cenovnik | Preuzimanje | Najčešća pitanja | Kontakt |
newVision Bytes © 2005-2009 newVision Bytes. Sva prava zadržana.